دریافت لوح سپاس از جانب رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

پروژه ايستگاه متروى امام حسين (ع) شيراز

لوح تقدیر از جانب
جناب آقای مهندس مرادی
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز