بازدید ریاست محترم اجرایی از پروژه ساختمان کنترل مرکزی شرکت گاز استان تهران

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره و نایب رئیس محترم هیئت مدیره از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز سه شنبه مورخ 1397/07/10 برگزار گردید.
طی این بازدید ضمن پیگیری روند اجرایی پروژه، جلسه ای با حضور ریاست محترم اجرایی مقاوم سازی جناب آقای مهندس زنگنه و مدیر پروژه محترم کارفرمای پروژه جناب آقای مهندس یوسفی و مدیران و کارشناسان گروه نظارت و پیمانکار برگزار گردید و طی آن پیرامون روند اجرایی پروژه و تمهیدات مالی و اجرایی‌ لازم جهت تامین تجهیزات و همچنین زمانبندی عملیاتی پروژه مذاکرات و تصمیمات خوب و مفیدی ا تخاذ گردید..