مراسم افتتاحیه پنج هواکش متروی تهران

مراسم افتتاحیه پنج هواکش A3.B3-B3.B3.1-B3.1.C3-C3.D3-D3.F3
با حضور مدیر عامل محترم و مجرى محترم خط سه متروى تهران، مدیریت محترم عامل و رئیس محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر دوشنبه مورخ ١٣٩٧/٠٧/٠٩