طی جلسه برگزار شده از جبهه های مختلف کارگاه با حضور نماینده محترم شورای شهر جناب آقای دکتر افشین جبیب زاده، مدیر عامل محترم میادین میوه و تره بار جناب آقای مهندس رحیمی، معاونت محترم طرح و توسعه و امور فنی کارفرما، همچنین رئیس هیئت مدیره، مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و …. بازدید صورت پذیرفت.