بازديد عوامل محترم شركت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

آقاى مهندس رضاييان (رئيس محترم امور پژوهش، توسعه و فناورى)، آقاى مهندس زنديه وكيلى (كارشناس ارشد محترم امور پژوهش)، آقاى مهندس حميد زعفرانى (ناظر محترم علمى پروژه)، آقاى مهندس فريد عليدادى (مجرى محترم پروژه) و … از فرآیند اجراى پروژه CCB

مورخ ٩٨.٠٧.١٧