بازديد مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت گاز از فرآیند نصب SIP پروژه CCB

احداث ساختمان كنترل مركزى گاز
استان تهران

بازديد مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت گاز از فرآیند نصب SIP پروژه CCB