لوح تقدیر ریاست جمهوری

تندیس شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر دانشگاه بویین زهرا

لوح تقدیر فرهنگستان علوم

عضویت ها :

  • عضویت در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
  • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  • عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران
  • عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
  • عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
  • عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی APEC