مصاحبه مدیر پروژه ساختمان هاى میان مرتبه پدیده شاندیز

آقاى مهندس حسينى ابرده، مدیر پروژه محترم ساختمان هاى میان مرتبه پدیده شاندیز از عملیات اجرایی ابواب جمعی اين پروژه می گوید