تبریک سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

تبریک سندیکای ساختمانی ایران به مناسبت سالروز تاسیس شرکت بین الملل عمران سریر