بازديد جناب آقاي دكتر راد مدير عامل محترم سازمان از پروژه ساختمان مديريت ميادين ميوه و تره بار

بازديد جناب آقاي دكتر راد مدير عامل محترم سازمان ميادين ميوه و تره بار، جناب آقاي بلوك آذري معاون محترم مالي و ادارى سازمان ميادين ميوه و تره بار و جناب آقاي مهندس راهدار مشاور محترم مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار

پنجشنبه
مورخ ٩٨/٠٣/٠٢