انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی پروژه نیروگاه زرند

انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند

کارهاي موضوع مناقصه عبارت است از: احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی زرند و آسفالت جاده و حیاط مدرسه روستاي علی آباد جنب نیروگاه که نقشه ها و شرایط آن به پیوست می باشد شامل: 1) اجراي مسیر دسترسی نیروگاه سیکل ترکیبی زرند از عملیات خاکی تا تراز لایه توپکا / 2) اجراي پل اسپشیال عبور از ریل راه آهن / 3) اجراي کالورت ها، پل ها و دیوار حائل / 4) اجراي خط کشی و علائم ترافیکی / 5) اجراي سیل بند / 6) اجراي آسفالت جاده و حیاط مدرسه روستاي علی آباد / 7) اجراي عملیات اجرایی الحاقی که در صورت صلاحدید کارفرما طبق مقررات به پیمانکار ابلاغ می گردد.