دهم تیر روز ملی صنعت و معدن

دهم تیر روز ملی صنعت و معدن

روزملی صنعت و معدن

دهم تیر روز ملی صنعت و معدن گرامی باد

بسمه تعالی
سال روز صنعت و معدن که مصادف شده با سال جهش تولید
را از طرف خود و هئیت مدیره شرکت عمران سریر حضور کلیه
خواهران و برادران همکار تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
امید است با اتکای به خداوند متعال بتوانیم مانند گذشته در
پیش برد پروژه های عمرانی کشور کوشا و موفق باشیم.

محمود جنتیان
مدیرعامل