میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران
میادین میوه وتره بار شهرداری تهران
میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

برگزاری کمیسیون تحویل موقت پروژه عملیات احداث ساختمان اداری سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار شهرداری تهران

نمایندگان کارفرما

  • مهندس نصیری ، معاونت فنی سازمان
  • مهندس صبوری ، مدیر نظارت سازمان
  • مهندس جعفرزاده ، مدیر طراحی
  • مهندس مقنیان مدیر پروژه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نماینده مشاور

مهندس نیک گفتار مدیر پروژه میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

نمایندگان پیمانکار

مهندس مشایخی ، مدیر پروژه و
مهندس حسنلو سرپرست کارگاه پروژه احداث ساختمان های اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری استان تهران