موفقیت در انجام ممیزی خارجی (شخص ثالث) توسط شرکت Atomstroyexport -JSC ASE

موفقیت در انجام ممیزی خارجی (شخص ثالث) توسط شرکت Atomstroyexport -JSC ASE

ضمن عرض تبریک به خانواده بزرگ بین الملل عمران سریر، با افتخار به اطلاع می رساند این شرکت به منظور ارزیابی کیفی جهت استقرار
در Vendor List
پیمانکاران برگزیده نیروگاه اتمی بوشهر، همچنین حصول اطمینان از انطباق دستورالعمل ها و استاندارد های بین المللی، در روزهای
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
و
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
توسط شرکت Atomstroyexport -JSC ASE
.مورد ممیزی خارجی قرار گرفت و موفق به کسب امتیازات لازم گردید