🎥 ویدیوی پیشرفت پروژه وزرا – ۸ بهمن ۱۴۰۲

این ویدیو مربوط به پیشرفت پروژه ساختمان اداری شرکت پترو ایران کیش است. این ساختمان به دلیل قرارگرفتن در خیابان وزرا به ساختمان وزرا مشهور است.