پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازديد عوامل محترم شركت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازديد عوامل محترم شركت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

  • آقاى مهندس رضاييان (رئيس محترم امور پژوهش، توسعه و فناورى)
  • آقاى مهندس زنديه وكيلى (كارشناس ارشد محترم امور پژوهش)
  • آقاى مهندس حميد زعفرانى (ناظر محترم علمى پروژه)
  • آقاى مهندس فريد عليدادى (مجرى محترم پروژه)

و … از فرآیند اجراى پروژه CCB در مورخ ٩٨.٠٧.١٧ صورت گرفت.

با کلیک بر روی این لینک درباره ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران بیشتر بدانید