بازديد از فرآیند اجراى پروژه ايستگاه متروی کوه سنگی

بازديد از فرآیند اجراى پروژه توسط : آقای دکتر محمد رضا کلایی ( شهردار محترم مشهد )، آقای دکتر کاظمی ( معاون محترم شهردار )، آقای مهندس کیامرز ( مدیر عامل محترم قطار شهری مشهد)، آقای مهندس فرزان پور ( مدیر عامل محترم موسسه مهندسی رهاب )، آقای مهندس محمدرضا جنتیان ( رئیس هيئت مديره محترم شرکت) و …

دوشنبه
۹۸/۰۷/۲٩