پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

بازدید مجری محترم خط 3 مترو تهران ، سرکار خانم مهندس عارفی

بازدید سرکار خانم مهندس عارفی ، مجری محترم خط 3 مترو تهران بهمراه
نمایندگان مشارکت بین الملل عمران سریر ، تانا انرژی و صاپا (تسا) از
محل پروژه پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

اطلاعات بیشتر درباره پروژه احداث پایانه جنوبی خط 3 متروی تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران