لوح تقدیر ریاست جمهوری

تندیس شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر شرکت مهندسی سپاسد

لوح تقدیر دانشگاه بویین زهرا

لوح تقدیر فرهنگستان علوم

لوح تقدیر شهردار شیراز

لوح تقدیر شرکت حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

عضویت ها :

  • عضویت در سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
  • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  • عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران
  • عضویت در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  • عضویت در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
  • عضویت در انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
  • عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی APEC
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران