ابنیه و ساختمان

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زيربنايی کشور و چه در زندگي شخصی شهروندان نقش خطيری را به عهده پيمانکاران میگذارد
و بر همين اساس عمران سرير وظيفه و هدف اصلی خود را ارتقاء صنعت ابنیه و ساختمان برای توسعه زيربنايی خدمات کشور میداند.
در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهره گيری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را به اجرای پروژه های ملی بکار گرفته است.

دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا

مدیریت پروژه های

چرا ابنیه و ساختمان؟

شرکت عمران سریر طی مدت کوتاه فعاليت خود توانسته است گام های درخور توجهی در عرصه فعاليتهای عمرانی در بخش

 • ساختمان های مسکونی
 • ساختمان های آموزشی
 • ساختمان های اداری ، تجاری
 • ساختمان های فرهنگی
 • ساختمان های ورزشی

و…. برداشته و به ايفای نقش آرماني خود که همان نوآوری و کارآفرينی میباشد بپردازد.
در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهره گيری از مزیتهای رقابتی و امکانات تخصصی توان خود را برای اجرای پروژه های ملی به کار گيرد.

راه اندازی و خاتمه پروژه

 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های مسکونی، برج‌ها، مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه و انبوه سازی مسکن
 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های آموزشی
 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های بهداشتی و بیمارستانی
 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های صنعتی و کارخانه‌ای
 • انجام عمليات EPC مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
 • انجام عملیات EPC تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ ها با کاربری گوناگون
 • طراحی، ساخت و نصب سازه‌های فلزی صنعتی و غیرصنعتی
 • عملیات اجرایی محوطه‌سازی، تسطیح و سایت گریدینگ