ابنیه و ساختمان

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زيربنايي کشور و چه در زندگي شخصي شهروندان نقش خطيري را به عهده پيمانکاران میگذارد
و بر همين اساس عمران سرير وظيفه و هدف اصلي خود را ارتقاء صنعت ابنیه و ساختمان براي توسعه زيربنايي خدمات کشور میداند.
در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهره گيري از مزیتهاي رقابتي و امکانات تخصصي توان خود را به اجراي پروژه هاي ملي بکار گرفته است.

دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا

مدیریت پروژه های

چرا ابنیه و ساختمان؟

شرکت عمران سریر طي مدت کوتاه فعاليت خود توانسته است گام هاي درخور توجهي در عرصه فعاليتهای عمراني در بخش

 • ساختمان های مسکونی
 • ساختمان های آموزشی
 • ساختمان های اداری ، تجاری
 • ساختمان های فرهنگی
 • ساختمان های ورزشی

و…. برداشته و به ايفاي نقش آرماني خود که همان نوآوري و کارآفريني میباشد بپردازد.
در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهره گيري از مزیتهاي رقابتي و امکانات تخصصي توان خود را برای اجراي پروژه هاي ملي به کار گيرد.

راه اندازی و خاتمه پروژه

 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های مسکونی، برج‌ها، مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه و انبوه سازی مسکن
 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های آموزشی
 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های بهداشتی و بیمارستانی
 • انجام عمليات EPC ساختمان‌های صنعتی و کارخانه‌ای
 • انجام عمليات EPC مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
 • انجام عملیات EPC تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ها با کاربری گوناگون
 • طراحی، ساخت و نصب سازه‌های فلزی صنعتی و غیرصنعتی
 • عملیات اجرایی محوطه‌سازی، تسطیح و سایت گریدینگ