عمليات اجرايي ساختماني تاسيساتي مجموعه فرهنگي رفاهي کاشان

کارفرما:

مشاور:

نام کارفرما : شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

مشاور: شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

محل اجرا: کاشان

شناخت پروژه:

مجموعه رفاهی فرهنگی کاشان واقع در سایت کارخانه سایپا کاشان دارای فضاهای سالن ورزشی حرفه ای، استخر قهرمانی، بخش مدیریت و … در فضایی با زیربنای 3000 مترمربع احداث گردیده است.

در این مجموعه به لحاظ تاسیساتی از مرغوب ترین تجهیزات اروپایی و داخلی استفاده شده است.