تحقیق و توسعه

از اهداف دفتر تحقیق و توسعه (R&D) شرکت بین الملل عمران سریر به کارگیری ایده های نو در مهندسی و مدیریت پروژه ها جهت افزایش راندمان و بهره وری سازمان می باشد . این شرکت طی سالیان گذشته با انسجام بخشی در واحد تحقیق و توسعه و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه (PMO) گام هایی در راستای مدیریت فروش و مهندسی ارزش در پروژه های خود برداشته است . گام هایی که با مستند سازی سوابق پروژه آغاز گردیده و با تلفیق ایده های جدید توصیه شده در واحد تحقیق و توسعه توانسته است با در نظر گرفتن نیازهای حال و آینده صنعت نسبت به مقرون به صرفه سازی پروژه ها ادامه مسیر دهد .