دفتر مدیریت پروژه (PMO)

کنترل پروژه

شرکت بین الملل عمران سریر با بهره گیری از مدیران و کارشناسان مجرب و باسابقه، اقدام به ایجاد دفتر مدیریت پروژه (PMO) در دفتر مرکزی متشکل از سه واحد:

 • الف)برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • ب) مرکز کنترل اسناد (DCC)
 • ج) واحد کنترل هزینه (Cost Control)

نموده است و سعی دارد تا در چارچوب استانداردهای مدیریت و کنترل پروژه خدمات مربوطه را به گروه های مخاطبین ذیل ارایه نماید.


مخاطبین واحد کنترل پروژه عبارتند از:

 • مدیریت ارشد سازمان
 • مدیران پروژه ها
 • واحد های همکار درون سازمانی

الف) واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه:

این واحد وظیفه بررسی و تأیید برنامه های زمانبندی تعهد آور حدود ۲۰ پروژه بزرگ و کوچک و همچنین:

 • یکپارچکی ساختار شکستهای زیرپروژه‌ها
 • برنامه ریزی و راهبری برگزاری جلسه طرحریزی پروژه
 • بررسی و تأیید گزارش‌های هفتگی و ماهیانه سایت و دفتر مرکزی
 • کنترل برنامه زمانی تأمین کالا و ارسال به واحد تأمین
 • تنظیم گزارش تأخیرها و تعجیل‌ها
 • تهیه گزارش‌های خلاصه وضعیت پروژه‌ها در سطح کلان شرکت
 • تهیه گزارش‌های خلاصه وضعیت پرداختی ها و صورت وضعیت های پروژه‌ها
 • بررسی برنامه خرید تجهیزات و ملزومات پروژه ها بر مبنای MTO
 • پیگیری جمع آوری اطلاعات در پروژه و تدقیق آنها در صورت وجود نقصان
 • تعریف و بهینه سازی فرمتهای جمع آوری اطلاعات
 • ثبت سوابق

را در کلیه پروژه ها به عهده دارد.

ب) مرکز کنترل اسناد (DCC)

از وظایف این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • ثبت کلیه اسناد فنی طبق برنامه مدیریت ارتباطات و کدینگ اسناد فنی
 • کنترل کمبودهای اسنادی
 • پیش بینی موعد سر رسیدها
 • مدیریت نرم افزار مدیریت ثبت اسناد فنی TDRM
 • تهیه فرمهای اعلام وصول مدارک (ترانسمیتال)

ج) واحد کنترل هزینه (Cost control)

از وظایف این واحد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مشارکت در تعریف مراکز هزینه و ساختار تجزیه هزینه پروژه (CBS)
 • تعیین سیستم اندازه گیری پیشرفت مالی پروژه
 • انجام محاسبات پیشرفت مالی ماهانه و تهیه گزارشات تحلیلی
 • بودجه ریزی و بودجه بندی پروژه
 • برآورد هزینه های تکمیل پروژه
 • تعیین نقاط زیان ده و سود آور