پروژه های بخش راه آهن شهری

مدیریت پروژه

  • مهندسی و اجرای سازه های اصلی و جانبی ایستگاه های مترو
  • مهندسی و اجرای عملیات نازک کاری ایستگاه های مترو
  • مهندسی و اجرای عملیات تاسیسات الکتریکال ومکانیکال ایستگاه های مترو
  • عملیات اجرایی ساخت تراورس و ریل‌گذاری خطوط مترو
  • مهندسی و اجرای هواکش‌ها و شفت‌های میان تونلی