تونل خطوط کابلی تغذیه پست ۴۰۰ کیلو ولت امام رضا (ع)

موضوع : احداث تونل خطوط کابلی تغذیه پست ۴۰۰ کیلو ولت امام رضا (ع) و ارتباط آن به پست ۱۳۲ کیلو ولت ارگ (طرح و ساخت)

مشخصات کلی پروژه

طراحی سازه تونل، تاسیسات مکانیکی، برقی و…، نقشه برداری، آزمایشات ژئوتکنیک و تهیه کلیه مصالح مورد نیاز و عملیات اجرایی
احداث تونل خطوط کابلی تغذیه پست ۴۰۰ کیلو ولت امام رضا (ع) به طول تقریبی ۴ کیلومتر و آن به پست ۱۳۲ کیلو ولت ارگ به طول تقریبی ۵/۱ کیلومتر در مدت ۳۰ماه به شرح زیر است:

مشخصات پروژه:

 • تهیه گزارش مسیریابی
 • نقشه برداری و تهیه نقشه های پلانیمتری و پروفیل های طولی و عرضی
 • انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مکانیک خاک و مقاومت مصالح
 • طراحی، محاسبات و ارائه نقشه های اجرایی (کلیه طراحی های سازه، مکانیکی، برقی و… )
 • اجرای چاهک های جمع آوری آب های نشتی و سیستم پمپاژ خودکار آب به بیرون تونل
 • اجرای تونل بتنی مقطع با به ابعاد ۲/۲*۲/۲ متر و در عمق حدود ۸ الی ۱۷ متری به صورت بتن در جا.
 • تهیه و نصب تجهیزات روشنایی موقت، تهویه موقت و دائم مسیر برای زمان بهره برداری.
 • اجرای رمپ در ابتدا و انتهای مسیر
 • اجرای شفت در طول مسیر تونل
 • اجرای منهول های دسترسی
 • اجرای گالری های اتصال به همراه قوس های قائم داخلی و لوله های تهویه هوا به همراه تجهیزات چاه زهکشی
 • اجرای دستک ها و ساپورت های نگهدارنده کابل فشار قوی