عملیات ساختمانی و محوطه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

کارفرما:

نام کارفرما : شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۲)
محل اجرا: خراسان شمالی، شیروان
کارفرما: شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا (توسعه۲)
رشته اصلی مرتبط: ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی
نوع کار: تامین تجهیزات و مصالح و احداث ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی
نوع سازه: بتنی
نوع کاربری: صنعتی نیروگاهی

شناخت پروژه:

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

پروژه عملیات ساختمانی و محوطه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
در استان خراسان شمالی کیلومتر ۹ جاده شیروان به مشهد واقع شده است.

عمده فعالیت های این پروژه شامل موارد ذیل می باشد:
محوطه سازی:

  • احداث جاده دسترسی داخل سایت
  • کانال های هدایت آب باران و آب های سطحی
  • جدول گذاری و پیاده رو سازی کنار جاده
  • تسطیح و احداث فضای سبز

در بخش ساختمانی:

  • ساخت مخازن بتنی
  • ساخت کانال های بتنی آب های سطحی

در بخش مکانیک:

  • اجرا و عایق HVAC ساختمان های مشترکات و واحد اول
  • اجرا و عایق خطوط HVAC ساختمانهای توربین هال واحد دوم و سوم
  • اجرای خطوط زیرزمینی

در بخش برق:

  • اجرای سیستم روشنایی ساختمانهای توربین هال واحد دوم و سوم و پایه های روشنایی محوطه و تکمیل عملیات برقی ساختمان های باقیمانده