مجموعه فرهنگی رفاهی کاشان

عملیات اجرایی ساختمانی تاسیساتی مجموعه فرهنگی رفاهی کاشان

مشاور:

کارفرما:

نام کارفرما : شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

مشاور: شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

محل اجرا: کاشان

شرکت تولید خودرو سایپا کاشان
شرکت تولید خودرو سایپا کاشان

شناخت پروژه:

مجموعه رفاهی فرهنگی کاشان واقع در سایت کارخانه سایپا کاشان دارای فضاهای متنوعی می باشد از قبیل:

  • سالن ورزشی حرفه ای
  • سالن استخر قهرمانی
  • سالن بخش مدیریت

و ... که در فضایی با زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع توسط شرکت بین الملل عمران سریر احداث گردیده است.

در این مجموعه به لحاظ تاسیساتی از مرغوب ترین تجهیزات اروپایی و داخلی استفاده شده است.