عملیات اجرایی احداث هواکش های میان تونلی جنوب خط ۳ و تکمیل ایستگاه های مترو منیریه و راه آهن متروی تهران

کارفرما:

 

مشخصات پروژه:

نام کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

نام مشاور قرارداد : مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران و تدبیر ساحل پارس

نام مدیر طرح: مهندسین مشاور پژوهش

محل اجرا: تهران

تاریخ شروع: ۱۳۹۳

رشته اصلی مرتبط: ابنیه  راه

نوع کار: حمل و نقل شهری (مترو)

نوع کاربری: عمومی – خدمات شهری

کل نفر-روز صرف شده در پروژه: ۷۳.۲۸۰

احجام کلی:

۰
آهن آلات (کیلوگرم)
۰
سنگکاری (متر مربع)
۰
سیمانکاری (متر مربع)
۰
خاکبرداری ماشینی (متر مکعب)
۰
آرماتوربندی (کیلوگرم)
۰
قالب بندی (متر مربع)
۰
بتن ریزی (مترمکعب)

شناخت پروژه:

هواکش میان تونلی

هواکش های میان تونلی جنوب خط ۳

عملیات اجرایی هواکش های میان تونلی جنوب خط ۳ ، ساخت هواکش های میان تونلی (A3-B3 و B3-1 – B3 و C3 – B3-1 و C3-D3 و D3-F3 و F3-I3) جهت تهویه تونل سلامت و رفاه شهروندان فی مابین ایستگاه های مترو در جنوب خط ۳ متروی تهران صورت پذیرفته است.

فاصله بین هواکش های میان تونلی جنوب خط ۳ که از سازه های جانبی تونلی حدود یک کیلومتر می باشد که با حفاری حدود ۲۵ متر از سطح زمین و احداث گالری های تونلی جهت نصب دستگاه های هواساز صورت می پذیرد.

شما می توانید از سایر پروژه های شرکت عمران سریر در بخش راه آهن شهری نیز بازدید نمایید.

هواکش میان تونلی