مدیریت پروژه (PM)
Project Management

مدیریت پروژه تلفیق علم، هنر و فن است و به منظور آموزش برای فعالیتهای آماده‌سازی، نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرحریزی شده است. ویژگی اصلی تخصصی مدیریت پروژه، ماهیت بین رشته ای آن است.
ما نیز برای حداکثر بهره‌وری در این زمینه از ترکیبی از متخصصین خبره و نخبه خود در رشته های عمران، برق، مکانیک، صنایع و مدیریت استفاده می‌کنیم.
برای مدیریت پروژه روشهای و طرح‌های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می‌شود نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد لذا اولین اقدام ما بومی سازی این طرح‌ها با توجه به نیازهای کارفرمایان و مشتریان می‌باشد.
تیم مدیریت پروژه ما به صورت منظم و مداوم نسبت به ارائه خدمات ذیل به کارفرمایان اقدام می‌نماید.

  • تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM
  • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
  • بودجه بندی پروژه‌ها و زمانبندی منابع مورد استفاده
  • تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه‌ها
  • تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی
  • مشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح‌های بهبود
  • خدمات هزینه‌ یابی پروژه تهیه صورت وضعیت