ابنیه و ساختمان

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زيربنايي کشور و چه در زندگي شخصي شهروندان نقش خطيري را به عهده پيمانکاران میگذارد و بر همين اساس عمران سرير وظيفه و هدف اصلي خود را ارتقاء اين صنعت براي توسعه زيربنايي خدمات کشور میداند. در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهرهگيري از مزیتهاي رقابتي و امکانات تخصصي توان خود را به اجراي پروژههاي ملي به کار گيرد.

 

دانشگاه آزاد واحد بویین زهرا

مدیریت پروژه های

ابنیه و ساختمان

نقش صنعت ساختمان چه در توسعه زيربنايي کشور و چه در زندگي شخصي شهروندان نقش خطيري را به عهده پيمانکاران میگذارد و بر همين اساس عمران سرير وظيفه و هدف اصلي خود را ارتقاء اين صنعت براي توسعه زيربنايي خدمات کشور میداند. در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهرهگيري از مزیتهاي رقابتي و امکانات تخصصي توان خود را به اجراي پروژههاي ملي به کار گيرد. شرکت طي مدت کوتاه فعاليت خود توانسته است گامهاي درخور توجهي در عرصه فعاليتهای عمراني در بخش ساختمان های مسکونی، آموزشی ، اداری – تجاری، فرنگی- ورزشی و…. برداشته و به ايفاي نقش آرماني خود که همان نوآوري و کارآفريني میباشد بپردازد.در این راستا عمران سرير در نظر دارد با بهرهگيري از مزیتهاي رقابتي و امکانات تخصصي توان خود را به اجراي پروژههاي ملي به کار گيرد. شرکت طي مدت کوتاه فعاليت خود توانسته است گامهاي درخور توجهي در عرصه فعاليتهای عمراني در بخش ساختمان های مسکونی، آموزشی ، اداری – تجاری، فرنگی- ورزشی و…. برداشته و به ايفاي نقش آرماني خود که همان نوآوري و کارآفريني میباشد بپردازد.

راه اندازی و خاتمه پروژه

  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های مسکونی، برج‌ها، مجتمع‌های مسکونی بلند مرتبه و انبوه سازی مسکن
  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های آموزشی
  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های بهداشتی و بیمارستانی
  • انجام عمليات EPC ساختمان‌های صنعتی و کارخانه‌ای
  • انجام عمليات EPC مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی
  • انجام عملیات EPC تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ها با کاربری گوناگون
  • طراحی، ساخت و نصب سازه‌های فلزی صنعتی و غیرصنعتی
  • عملیات اجرایی محوطه‌سازی، تسطیح و سایت گریدینگ