پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازدید عوامل محترم شرکت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

بازدید عوامل محترم شرکت ملى گاز از پروژه ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران

  • آقاى مهندس رضاییان (رئیس محترم امور پژوهش، توسعه و فناورى)
  • آقاى مهندس زندیه وکیلى (کارشناس ارشد محترم امور پژوهش)
  • آقاى مهندس حمید زعفرانى (ناظر محترم علمى پروژه)
  • آقاى مهندس فرید علیدادى (مجرى محترم پروژه)

و … از فرآیند اجراى پروژه CCB در مورخ ٩٨.٠٧.١٧ صورت گرفت.

با کلیک بر روی این لینک درباره ساختمان کنترل مرکزی گاز استان تهران بیشتر بدانید