احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه
سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند

احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند

برنده مناقصه احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی مهتاب کویر زرند

کارهای موضوع مناقصه عبارت است از: احداث جاده دسترسی و پل روگذر از ریل راه آهن به همراه سیل بند نیروگاه سیکل ترکیبی زرند و آسفالت جاده و حیاط مدرسه روستای علی آباد جنب نیروگاه که نقشه ها و شرایط آن به پیوست می باشد شامل: ۱) اجرای مسیر دسترسی نیروگاه سیکل ترکیبی زرند از عملیات خاکی تا تراز لایه توپکا / ۲) اجرای پل اسپشیال عبور از ریل راه آهن / ۳) اجرای کالورت ها، پل ها و دیوار حائل / ۴) اجرای خط کشی و علائم ترافیکی / ۵) اجرای سیل بند / ۶) اجرای آسفالت جاده و حیاط مدرسه روستای علی آباد / ۷) اجرای عملیات اجرایی الحاقی که در صورت صلاحدید کارفرما طبق مقررات به پیمانکار ابلاغ می گردد.