برنده مناقصه

پروژه ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان – رباط کریم
کارفرما:
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور پل رود
پیمانکار :
شرکت بین الملل عمران سریر
ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان شامل:
۱-ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
۲-ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن (ﺷﺎﻣﻞ: ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی، ﺷـﯿﺮآﻻت و ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت آﻧﻬﺎ، ﺻﺎﻓﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ و ….) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت
۳- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻤﭗ ﻫﺎ،اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﯿﻞ ﻫﺎ،ﺷﺎﺳﯽ و ﮐﻮﭘﻠﻪ) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۴- ﻃﺮاﺣﯽ، ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۵- خرید، ﺣﻤﻞ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ )ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ، ﻟﻮدﺳﻠﻬﺎ، ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎ و ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ و ……) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۶- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎﺑـﻞ ﮐﺸـﯽ ﻫـﺎ و ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻫـﺎ سیستم ﮔﺎرزﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و دﯾﮓ ﺑﺨﺎر
۷-اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗـﺮاﻧﺲ و ﭘﻤـﭗ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺨـﺰن ذﺧﯿـﺮه آب و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺟـﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﺟﺪاول، ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ، زﯾﺮﺳﺎزی و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و….
۸- ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﻣﺨﺎزن ﭘﺎﻟﻢ

تصاویر پروژه وزرا | ۸ بهمن ۱۴۰۲

این تصاویر مربوط به پروژه ساختمان اداری وزرا واقع در خیابان وزرا است. این بنا متعلق به شرکت پترو ایران کیش از شرکت‌های متعلق به وزارت نفت است.
زمان عکاسی: ۸ بهمن ۱۴۰۲
هم اکنون ساختمان تا طبقه مثبت ۶ کار شده است.

تصاویر ۳۶۰ درجه از بتن ریزی سقف ساختمان همراه اول کرج | ۱۷ دی ۱۴۰۲

این تصاویر در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲ عکاسی شده است.
عملیات بتن ریزی سقف را در این تصاویر ۳۶۰ درجه می‌توانید مشاهده کنید.

برای مشاهده تصاویر باکیفیت‌تر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://kuula.co/post/5DCbm/collection/7XWdm

🎥 گزارش ویدیویی پروژه مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز زمستان ۱۴۰۲

ساختمان اداری مرکزی، موتورخانه مرکزی، پست برق و محوطه سازی فضای پیرامون در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
این تصاویر مربوط به دی ماه ۱۴۰۲ است.
کارفرما : شرکت فولاد غدیر نی ریز
مشاور: شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح
پیمانکار: شرکت بین الملل عمران سریر