بازدید از پروژه های مترو مشهد

بازدید از پروژه های مترو مشهد

ایستگاه کوهسنگی

بازدید از پروژه های مترو مشهد

بازدید مدیر عامل محترم قطار شهری مشهد جناب آقای مهندس کیامرز
مدیر محترم پروژه خط ۲ موسسه مهندسی رهاب، جناب آقای مهران فر
و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر جناب آقای محمد رضا جنتیان از
عملیات اجرای ایستگاه مترو سلامت و ایستگاه مترو کوهسنگی

بازدید از پروژه های مترو مشهد