برنده مناقصه

پروژه ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان – رباط کریم
کارفرما:
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور پل رود
پیمانکار :
شرکت بین الملل عمران سریر
ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان شامل:
۱-ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
۲-ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن (ﺷﺎﻣﻞ: ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی، ﺷـﯿﺮآﻻت و ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت آﻧﻬﺎ، ﺻﺎﻓﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ و ….) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت
۳- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻤﭗ ﻫﺎ،اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﯿﻞ ﻫﺎ،ﺷﺎﺳﯽ و ﮐﻮﭘﻠﻪ) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۴- ﻃﺮاﺣﯽ، ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۵- خرید، ﺣﻤﻞ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ )ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ، ﻟﻮدﺳﻠﻬﺎ، ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎ و ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ و ……) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۶- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎﺑـﻞ ﮐﺸـﯽ ﻫـﺎ و ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻫـﺎ سیستم ﮔﺎرزﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و دﯾﮓ ﺑﺨﺎر
۷-اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗـﺮاﻧﺲ و ﭘﻤـﭗ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺨـﺰن ذﺧﯿـﺮه آب و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺟـﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﺟﺪاول، ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ، زﯾﺮﺳﺎزی و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و….
۸- ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﻣﺨﺎزن ﭘﺎﻟﻢ

بازدید مدیرعامل مترو تهران از پایانه آزادگان

مدیرعامل مترو تهران به همراه هیئت همراه در محل پروژه آزادگان حضور یافتند. در این جلسه که با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت بین‌الملل عمران سریر و مسئولان مترو و شهرداری تهران برگزار شد پیشرفت پروژه و فازهای بعدی مورد بررسی قرار گرفت.
افراد حاضر در جلسه:
مهندس مسعود درستی مدیرعامل مترو تهران
مهندس محمدرضا جنتیان، رئیس هیئت مدیره شرکت بین‌الملل عمران سریر
مدیران شرکت مشاور رهساز طرح

سایر مدیران حاضر در جلسه:
معاونت فنی و عمرانی، مدیر امورپیمان‌ها و قراردادها، معاونت حقوقی و مدیر املاک و مستغلات شهرداری منطقه ۱۸ تهران