مخازن روغن نباتی تهران به ظرفیت 50هزارتن واقع در شهر رباط کریم

برنده مناقصه

پروژه ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان – رباط کریم
کارفرما:
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور پل رود
پیمانکار :
شرکت بین الملل عمران سریر
ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان شامل:
۱-ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
۲-ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن (ﺷﺎﻣﻞ: ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی، ﺷـﯿﺮآﻻت و ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت آﻧﻬﺎ، ﺻﺎﻓﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ و ….) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت
۳- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻤﭗ ﻫﺎ،اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﯿﻞ ﻫﺎ،ﺷﺎﺳﯽ و ﮐﻮﭘﻠﻪ) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۴- ﻃﺮاﺣﯽ، ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۵- خرید، ﺣﻤﻞ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ )ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ، ﻟﻮدﺳﻠﻬﺎ، ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎ و ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ و ……) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۶- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎﺑـﻞ ﮐﺸـﯽ ﻫـﺎ و ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻫـﺎ سیستم ﮔﺎرزﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و دﯾﮓ ﺑﺨﺎر
۷-اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗـﺮاﻧﺲ و ﭘﻤـﭗ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺨـﺰن ذﺧﯿـﺮه آب و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺟـﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﺟﺪاول، ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ، زﯾﺮﺳﺎزی و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و….
۸- ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﻣﺨﺎزن ﭘﺎﻟﻢ

عکس هوایی از مخازن روغن نباتی

تصاویر ۳۶۰ درجه از بناهای مخازن روغن نباتی تهران

مخازن ذخیره روغن نباتی تهران در منطقه رباط کریم تهران به ظرفیت ۵۰ هزارتن توسط شرکت بین‌المل عمران سریر ساخته شد. در تصاویر زیر که مربوط به بناهای این مجموعه‌ی عظیم هست می‌توانید جزئیات بیشتری را به شکل ۳۶۰ درجه ببینید.

ویدیو پروژه مخازن فولادی روغن نباتی تهران

مخازن روغن نباتی تهران به ظرفیت ۵۰ هزار تن، در شهر رباط کریم در زمینی به مساحت ۴۲ هزار متر مربع که شامل ۱۳ عدد مخزن فولادی که با ۱۶۵۰ تن ورق و آهن آلات ساخته شده است، از این ۱۳ عدد ، ۷ عدد مخصوص پالم، سه عدد مخزن سویا، و ۳ عدد مخزن آفتابگردان
جزئیات بیشتر از این پروژه را می توانید در ویدئو مشاهده فرمایید.

نسخه کوتاه شده

پروژه مخازن روغن نباتی تهران - رباط کریم

گزارش تصویری پیشرفت پروژه مخازن روغن نباتی – دی ۱۴۰۱

پروژه ساخت مخازن روغن نباتی تهران در منطقه رباط کریم توسط شرکت عمران سریر ساخته می‌شود. این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تحویل می‌شود.

اطلاعات پروژه:
– احداث ۵۰هزارتن مخازن فولادی ذخیره‌سازی روغهن نباتی در شهر تهران (مجتمع شهید مدرس رباط کریم)
– کارفرما: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
– مشاور: مهندسین مشاور پل رود
– پیمانکار: شرکت بین‌الملل عمران سریر

مخازن ساخته شده شامل ۷ مخزن پالم، ۳ مخزن سویا و ۳ مخزن آفتابگردان است.
علاوه بر مخازن، ساختمانهای زیر هم در همین منطقه توسط شرکت عمران سریر ساخته می‌شود:
– ساختمان تعمیرگاه و تاسیسات مکانیکی
– سوله انبارِ ورود و خروجِ ماشین‌های حامل روغن برای بارگیری
– ساختمان اداری و نگهبانی و سایر ساختمان‌های مورد نیاز