برنده مناقصه ایستگاه نقش جهان (2 M) خط 2 قطار شهری اصفهان

برنده مناقصه پروژه سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

شرح فعالیت ها و روش اجرای کار: اجرای این ایستگاه به صورت زیرزمینی و با استفاده از روش NATM جهت انجام عملیات پیش بینی می گردد.
مراحل انجام کار به شرح ذیل است:
تجهيز کارگاه: تسطيح زمين کارگاه، تخريب ساختمان های معارض، نصب تاور کرين، کارگاه های ساخت، ساختمان اداری و …
-2-1 مطالعات ميراث فرهنگي و باستان شناسي
-3-1 اخذ مجوزهای ترافيکي
-4-1 استعلام و شناسايي تأسيسات زيربنايي شهری
-2 اجرای شفت دسترسي و تونل ارتباطي به هسته مرکزی.
3 حفاری و تحکيم بخش فوقاني هسته مرکزی به روش NATM
-4 اجرای شمعهای سازه نگهبان و خاکبرداری بخش تحتاني هسته مرکزی.
-5 اجرای فونداسيون شامل ارتينگ، عايق بندی ، آرماتوربندی و بتن ريزی
-6 اجرای ديواره ها و سقف ايستگاه.
-7 عبور دستگاه های حفاری تونل از ايستگاه.
8- اجرای سکو های طرفين ايستگاه.
9- اجرای سازه های جانبي ايستگاه شاملLPS,TPS شفت های تهويه، ورودی های ايستگاه، گالری های تهويه و ارتباطي و… به موازات عمليات اجرائي هسته مرکزی

کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور و دستگاه نظارت: مدیر طرح: مهندسین مشاور زایند آب – مشاور: مهندسین مشاور رهساز طرح
محل اجرای کار: اصفهان، چهارراه شکرشکن، واقع در تقاطع خيابا نهای هاتف، احمدآباد، نشاط و حافظ