برنده مناقصه پروژه سازمان قطار شهری اصفهان و حومه

برنده مناقصه ایستگاه نقش جهان (2 M) خط 2 قطار شهری اصفهان

شرح فعالیت ها و روش اجرای کار: اجرای این ایستگاه به صورت زیرزمینی و با استفاده از روش NATM جهت انجام عملیات پیش بینی می گردد.
مراحل انجام کار به شرح ذیل است:
تجهیز کارگاه: تسطیح زمین کارگاه، تخریب ساختمان های معارض، نصب تاور کرین، کارگاه های ساخت، ساختمان اداری و …
-۲-۱ مطالعات میراث فرهنگی و باستان شناسی
-۳-۱ اخذ مجوزهای ترافیکی
-۴-۱ استعلام و شناسایی تأسیسات زیربنایی شهری
-۲ اجرای شفت دسترسی و تونل ارتباطی به هسته مرکزی.
۳ حفاری و تحکیم بخش فوقانی هسته مرکزی به روش NATM
-۴ اجرای شمعهای سازه نگهبان و خاکبرداری بخش تحتانی هسته مرکزی.
-۵ اجرای فونداسیون شامل ارتینگ، عایق بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی
-۶ اجرای دیواره ها و سقف ایستگاه.
-۷ عبور دستگاه های حفاری تونل از ایستگاه.
۸- اجرای سکو های طرفین ایستگاه.
۹- اجرای سازه های جانبی ایستگاه شاملLPS,TPS شفت های تهویه، ورودی های ایستگاه، گالری های تهویه و ارتباطی و… به موازات عملیات اجرائی هسته مرکزی

کارفرما:سازمان قطار شهری اصفهان و حومه
مشاور و دستگاه نظارت: مدیر طرح: مهندسین مشاور زایند آب – مشاور: مهندسین مشاور رهساز طرح
محل اجرای کار: اصفهان، چهارراه شکرشکن، واقع در تقاطع خیابا نهای هاتف، احمدآباد، نشاط و حافظ