بازدید از پروژه مترو امام حسین

بازدید از پروژه مترو امام حسین

بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع) شیراز

بازدید رئیس محترم هیئت مدیره از پروژه مترو امام حسین (ع) شیراز

پس از پایان عملیات حفاری تونل فاز یک خط دو مترو شیراز در روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۹
بازدید ریاست محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر از مراحل نهایی روند اجرایی
ایستگاه مترو امام حسین (ع) شیراز جهت افتتاح و بهره برداری فاز دوم ایستگاه مذکور
در ماه جاری

بازدید از پروژه مترو امام حسین