پایانه جنوبی خط ۳ مترو تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران

پایانه جنوبی خط ۳ مترو تهران

بازدید مجری محترم خط ۳ مترو تهران ، سرکار خانم مهندس عارفی

بازدید سرکار خانم مهندس عارفی ، مجری محترم خط ۳ مترو تهران بهمراه
نمایندگان مشارکت بین الملل عمران سریر ، تانا انرژی و صاپا (تسا) از
محل پروژه پایانه جنوبی خط ۳ مترو تهران

اطلاعات بیشتر درباره پروژه احداث پایانه جنوبی خط ۳ متروی تهران

پایانه جنوبی خط 3 مترو تهران