برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط 7 مترو تهران

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط ۷ مترو تهران

برگزاری جلسه آموزش مفاهیم HSE در پروژه خط ۷ مترو تهران برای کارشناسان پروژه خط ۷ مترو تهران در شرکت عمران سریر
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران که به منظور افزایش ایمنی و گواهی اعتبار پیمانکاران از سوی وزارت کار صادر می گردد،
در سال ۱۳۸۸ بر طبق آیین نامه استاندارد توسط شورای عالی حفاظت فنی مطرح شد
و پس از بررسی های موجود در سال ۱۳۸۹ به تصویب قانونی رسید.
بر اساس این آیین نامه کلیه کارفرمایان موظف می باشند تا تنها با پیمانکارانی که
دارای این گواهینامه هستند، قرارداد کاری ببندند.

از جمله مهم ترین مزایای صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران به شرح زیر است:

 • افزایش میزان اعتبار شرکت
 • امکان موفقیت در مناقصات بدلیل وجود گواهینامه بعنوان یک امتیاز مثبت در ارزیابی
 • حسن نظر کارفرمایان نسبت به پیمانکارانی که گواهینامه صلاحیت ایمنی دارند
 • ایجاد منطق ارزیابی و کنترل عوامل خطر ساز محیطی و شغلی در پوشش الزامات گواهینامه صلاحیت ایمنی

در همین راستا شرکت بین الملل عمران سریر ضمن اخذ گواهینامه مذکور، همواره تلاش نموده است
تا با بکارگیری روش های مبتنی بر الزامات قانونی و استاندارد های

 • ISO 45001
 • OHSAS18001

در راستای تأمین منابع و پیاده سازی این الزامات در حوزه های ایمنی حرفه ای و بهداشت شغلی و محیط زیست اقدام نماید.
به همین منظور هر ساله با برگزاری جلسات آموزشی پیرامون مفاهیم مربوط به ایمنی و HSE هم راستا با آموزش های مرتبط حین کار به پرسنل جهت تحقق این مهم گام برداشته است.

در جلسه آموزش مفاهیم HSE که با حضور کارشناسان پروژه خط ۷ مترو تهران و نماینده وزارت کار و امور اجتماعی بعنوان مدرس این جلسه آموزشی برگزار گردید
مباحث کلی تحت عنوان یک guideline مطرح شد که اهم این مباحث به شرح است:

 • معرفی سیستمها و الگوهای مدیریت ایمنی و بهداشت کار
 • شناخت روشهای کنترل بیماریهای ناشی از کار
 • شناخت روشهای تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و اصول پیشگیری از آن
 • شناخت روشهای سیستماتیک پیشگیری و کنترل خطرات و عوامل زیانآور محیط کار
 • اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
 • تشریح الزامات ایمنی پیمانکاران و بررسی مسئولیت های حقوقی و قانونی