بازدید از ایستگاه مترو خط ۲ امام حسین(ع)

بازدید شهردار شیراز از ایستگاه مترو خط 2 امام حسین

بازدید از ایستگاه مترو خط ۲ امام حسین(ع)

بازدید شهردار محترم شیراز و ریاست محترم سازمان حمل و نقل ریلی از ایستگاه مترو خط ۲ امام حسین(ع)

روز دوشنبه مورخ ششم بهمن ماه سال ۱۳۹۹ ، شهردار محترم شیراز جناب آقای مهندس اسکندر پور
ریاست محترم سازمان حمل و نقل ریلی جناب آقای مهندس مرادی
و مدیر پروژه شرکت بین الملل عمران سریر جناب آقای مهندس جهانتاب، از پیشرفت عملیات ایستگاه مترو امام حسین (ع)
در خط ۲ بازدید بعمل آوردند و ضمن رضایتمندی از نحوه اجرای پروژه، برای اتمام کار تا پایان سال جاری تاکید نمودند.