تصاویر ۳۶۰ درجه هوایی از پایانه آزادگان | تابستان ۱۴۰۲

Azadegan_tinyplanet_05

این تصاویر در تابستان ۱۴۰۲ عکاسی شده است.
پایانه آزادگان یکی از بزرگترین پروژه‌های مترویی تهران و ایران است که قرار است پارکینگ واگن‌های قطار برای چند خط مترو در تهران باشد.