بازدید ریاست محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر از پروژه های در دست اجرا

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر از پروژه های در دست اجرا

در راستای بازدیدهای میدانی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر به همراه معاونین و مدیران، روز چهارشنبه از پروژه مخازن روغن نباتی تهران و ایستگاه های مترو خط هفت بازدید بعمل آمد. اهم مواردی که نسبت به آن تاکید شد به شرح زیر می باشد:

  • تسریع در انعقاد قراردادهای حفاظت کاتودیک، پیمانکار دوم سوخت مخازن و پیگیری مستمر جهت تامین و ارسال ورق A283 از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و همچنین تزریق متناسب مالی به پیمانکاران شفت مرآت و هواکش EG و تسریع و توسعه در اجرای فعالیت های پروژه