برنده مناقصه باقیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندواب بوکان

بوکان

شرح موضوع مناقصه: با قیمانده عملیات پروژه احداث باند دوم محور میاندواب بوکان از کیلومتر ۱۵۰ + ۳۲ الی ۰۰۰ + ۳۶ و ۰۰۰ + ۴۰ الی ۹۰۰ +۴۸ –
کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
مشاور و دستگاه نظارت: نظارت براجرای تعهد پیمانکار طبق اسناد ومدارک پیمان ، ازطرف کارفرما به عهده مهندسین مشاور برآیند به نشانی تهران- خیابان ولیعصر روبروی خیابان جام جم خیابان طاهری پلاک ۷۰ واگذار شده است که باتوجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود
محل اجرای کار: استان آذربایجان غربی– شهرستا ن میاندواب-بوکان
مدت اجرای پروژه : مدت پیمان ۲۰ ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است