برنده مناقصه

پروژه ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان – رباط کریم
کارفرما:
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور پل رود
پیمانکار :
شرکت بین الملل عمران سریر
ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان شامل:
۱-ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ۵۰ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ذﺧﯿﺮه روﻏﻦ ﺧﺎم ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
۲-ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن (ﺷﺎﻣﻞ: ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓـﻮﻻدی، ﺷـﯿﺮآﻻت و ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت آﻧﻬﺎ، ﺻﺎﻓﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ و ….) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت
۳- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ (ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻤﭗ ﻫﺎ،اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ، ﺳﯿﻞ ﻫﺎ،ﺷﺎﺳﯽ و ﮐﻮﭘﻠﻪ) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۴- ﻃﺮاﺣﯽ، ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۵- خرید، ﺣﻤﻞ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ )ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ، ﻟﻮدﺳﻠﻬﺎ، ﭘﻤـﭗ ﻫـﺎ و ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﺨﺎزن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﮑﻮﻟﯽ و ……) ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
۶- ﺧﺮﯾﺪ، ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎﺑـﻞ ﮐﺸـﯽ ﻫـﺎ و ﺗـﺎﺑﻠﻮ ﻫـﺎ سیستم ﮔﺎرزﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و دﯾﮓ ﺑﺨﺎر
۷-اﺟﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗـﺮاﻧﺲ و ﭘﻤـﭗ ﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺨـﺰن ذﺧﯿـﺮه آب و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺟـﺮای ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﺟﺪاول، ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ، زﯾﺮﺳﺎزی و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و….
۸- ﺧﺮﯾﺪ،ﺣﻤﻞ و اﺟﺮای ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری ﻣﺨﺎزن ﭘﺎﻟﻢ