سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

ساختمان اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

بازدید نماینده محترم شورای شهر از پروژه ساختمان اداری سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

طی جلسه برگزار شده از جبهه های مختلف کارگاه با حضور
نماینده محترم شورای شهر جناب آقای دکتر افشین جبیب زاده،
مدیر عامل محترم میادین میوه و تره بار جناب آقای مهندس رحیمی،
معاونت محترم طرح و توسعه و امور فنی کارفرما، همچنین رئیس هیئت مدیره، مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و …. بازدید صورت پذیرفت.