برنده مناقصه احداث ساختمان مرکزی پست‌بانک ایران

احداث ساختمان مرکزی پست بانک

شرح موضوع مناقصه:احداث ساختمان مرکزی پست بانک شامل عملیات تهیه و اجرای زهکش، عایق، اسکلت فلزی، دیوار بتنی و سقفها
کارفرما:پست بانک ایران
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شارستان
محل اجرای کار: محل انجام کارهای موضوع این پیمان تهران خیابان شهید مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه عرفان می باشد
عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه: “پروژه احداث ابنیه ساختمان مرکزی پست بانک شامل عملیات تهیه و اجرای زهکش،فونداسیون، عایق، اسکلت فلزی،دیوار بتنی و سقفها به مساحت حدود ۳۰.۰۰۰ متر مربع است.