تصاویر پروژه احداث ساختمان مرکزی پست بانک – شهریور ۱۴۰۲

کارفرما: پست بانک ایران

مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور شارستان

محل اجرای پروژه: تهران، خیابان شهید مطهری

مشخصات کلی پروژه:

۱۰ طبقه اداری روی همکف

یک طبقه هکمف در برگیرنده شعبه مرکزی، صندوق امانات وسالن همایش مرکزی

طبقه منفی یک شامل موتور خانه و تاسیسات جنبی دیتا سنتر، دیتا سنتر مرکزی و خزانه مرکزی

طبقات منفی ۲ تا منفی ۷ با کاربری پارکینگ خودرو در طبقه