بازدید از ایستگاه میدان قیام خط ۷ متروی تهران (H7)

بازدید از ایستگاه میدان قیام خط 7 متروی تهران

بازدید از ایستگاه میدان قیام خط ۷ متروی تهران (H7)

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و در راستای بهره برداری و افتتاح ایستگاه میدان قیام خط ۷ متروی تهران (H7) تا پایان سال جاری،
در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۳ بازدید میدانی با حضور جنابان

  • مهندس کاظمی مدیر کل حوزه شهرداری تهران به همراه
  • دکتر مناف هاشمی معاونت محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
  • مهندس امام مدیر عامل محترم مترو تهران
  • مهندس یوسفی مجری محترم خط ۷ و ۱۰ مترو تهران
  • مهندس محمدرضا جنتیان رئیس محترم هئیت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر

صورت پذیرفت.
در جریان این بازدید مهندس کاظمی، با ذکر این موضوع که روند اجرای پروژه های مترو به ویژه ایستگاه های قابل بهره برداری از جمله:
ایستگاه مترو قیام با حساسیت قابل توجهی توسط شهردارمحترم دنبال می گردد، بر تسریع در اجرای پروژه و رفع موانع احتمالی و بهره برداری تا پایان سال تاکید نمودند.